Związek Sybiraków - Odział Wrocław
Koło w Oławie

Aktualny Zarząd Koła:

 • prezes: Aleksander Maciejewicz
 • wiceprezes: Tadeusz Kaczmarek
 • skarbnik: Tadeusz Kochnowicz
 • księgowa: Anna Kowalczyk
 • sekretarz: Janina Kamińska
 • Kom. Socjalna: Danuta Konon
 • Kronikarz Koła: Łucja Michalik

Zespół Kulturalno - historyczny - Łucja Michalak

Komisja Rewizyjna:

 • Włodzimierz Bliźniak
 • Leonarda Makarewicz

Rys historyczny

Koło Terenowe Związku Sybiraków w Oławie powstało w dniu 06.05.1989 r. Założycielami byli: Maria Zalewska i śp. Piotr Szczypek. Dużą pomoc w organizowaniu Koła okazał się śp. ks. prałat Jan Janowski. Pierwsze spotkanie Sybiraków odbyło się w salce katechetycznej przy kościele Matki Bożej Pocieszenia w Oławie.
Pierwszym prezesem Koła została wybrana w dniu 06.05.1989 r. Maria Zalewska, wiceprezesem - Jan Winnicki, sekretarzem - Kazimiera Rabiniak, skarbnikiem - Danuta Kozera. Liczba członków w tym czasie wynosiła 160 osób, po roku 350, a obecnie w 2006 r. - 220 osób.
Koło Terenowe obejmuje swoim zasięgiem miasto i powiat Oława, członkowie Koła pochodzą również z Wrocławia, powiatu strzelińskiego oraz brzeskiego.

Najważniejsze osiągnięcia Koła

 • wykonanie sztandaru Koła w 1993 r.
 • postawienie Pomnika Sybiraka na cmentarzu oławskim wg własnego projektu w 1995 r.
 • coroczne organizowanie wspólnego opłatka
 • wyjazdy do Grodźca, Lichenia, Częstochowy, Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic
 • spotkania i współpraca z młodzieżą szkolną i harcerską
 • w 1993 r. wydano publikację "Sybiracy Ziemi Oławskiej 1940-1993" - zawiera ona zdjęcia Sybiraków z krótkim opisem pobytu w ZSRR
 • w 1999 r. z okazji 10-lecia Koła wydano drugą publikację cd. "Sybiracy Ziemi Oławskiej 1989-1999" - zawiera ona rys historyczny Koła, poezję Sybiraczki naszego Koła Łucji Michalik, opis komisji działających w Kole, wspomnienia z pobytu na zesłaniu, znaki pamięci oraz listę zmarłych członków
 • uczestniczenie w uroczystościach państwowych i lokalnych
 • odwiedzanie chorych - leżących
 • Komisja Weryfikacyjna zweryfikowała 380 wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich
 • wypełniono 226 wniosków o przyznanie renty osoby represjonowanej
 • napisano 20 pozwów do Sądu Pracy, z tego 17 załatwiono pozytywnie
 • na bieżąco współpracujemy z gazetą lokalną "Wiadomości Oławskie"

Współpraca ze szkołami

Od samego niemal powstania Koła nawiązaliśmy współpracę z młodzieżą szkolną poprzez uczestniczenie w prelekcjach na godzinach wychowawczych, uczestniczenie w uroczystościach szkolnych z okazji np. Odzyskania Niepodległości Polski, rocznicy wybuchu wojny. Młodzież, a zwłaszcza harcerze z Hufca Oławskiego uczestniczą w uroczystościach Dnia Sybiraka lub opłatku.
Szczególnie bliski kontakt nawiązaliśmy z Gimnazjum nr 2 w Jelczu, dzięki nauczycielce Iwonie Płaczek, która jest bardzo zainteresowana losami ludzi zesłanych na Sybir.
Ponadto współpracujemy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oławie przy ul. Ks. Kutrowskiego oraz ze Szkołą Podstawową w Minkowicach Oławskich.

Klub Wnuka Sybiraka

W kwietniu 2005 r. powstało Koło Wnuka Sybiraka. Obecnie liczy 48 osób - jesteśmy ciągle jeszcze w trakcie organizacyjnym. Pierwsze legitymacje członkowie otrzymali w dniu 16.01.2006 r.

Kronika Koła

Jest prowadzona przez Janinę Kamińską od 1989 r. Udokumentowane w niej są wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z pracą Koła oraz liczące się wydarzenia lokalne.

Znaki Pamięci

Sztandar Koła - symbol tych, co przeżyli i powrócili z "Nieludzkiej Ziemi".

Sztandar został wykonany przez Siostry Zakonne we Wrocławiu. Fundatorami byli członkowie Koła. 26.09.1993 r. odbyło się poświęcenie sztandaru. Aktu poświęcenia dokonał kapelan Stanisław Bijek w kościele Miłosierdzia Bożego w Oławie.

Pomnik Sybiraka
W dniu 17.09.1995 r. na starym cmentarzu w Oławie został poświęcony przez ks. kapelana Stanisława Bijaka oraz proboszcza Andrzeja Akinczę Pomnik Sybiraka. Fundatorami Pomnika byli: członkowie Koła, nadleśniczy Marian Frąszczak, dyr. tartaku Stanisław Madejski, Stanisław Dembski oraz Henryk Markowski. Podczas ceremonii poświęcenia ks. Stanisław Bijak powiedział: "Będzie on służył mieszkańcom całego miasta, będzie symbolem Golgoty Wschodu..." na ścianie frontalnej kamienia jest napis: "W hołdzie Polakom pomordowanym, zaginionym i zmarłym na 'Nieludzkiej Ziemi' w latach 1939-1959"
Sybiracy Ziemi Oławskiej 17.09.1995 r.